Skip to main content

AVG & COOKIEs

Privacy protcol

Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.1  Persoonsgegeven

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2  Medische of psychologische gegevens

Persoonsgegevens, direct of indirect betrekking hebbend op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van betrokkene, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening.

1.3  Persoonsregistratie

Een samenhangende verzameling (geautomatiseerd dan wel niet geautomatiseerd) van op verschillende personen betrekking hebbende gegevens, waaronder medische of psychologische gegevens, voor zover deze in het kader van de zorgverlening zijn verzameld.

1.4  Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie

Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

1.5  Verantwoordelijke van de persoonsregistratie

De in artikel 2 genoemde instelling die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie, doel en middelen vaststelt en verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen van dit reglement.

1.6  Betrokkene

Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.7  Beheerder van de persoonsregistratie

Degene die onder verantwoordelijkheid van de organisatie is belast met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie of een gedeelte daarvan.

1.8  Gebruiker van de persoonsregistratie

Degene die geautoriseerd is gegevens in de persoonsregistratie in te voeren en/of te muteren, dan wel van enigerlei uitvoer van de persoonsregistratie kennis te nemen.

1.9  Klachtencommissie

De door de organisatie ingestelde commissie die belast is met de behandeling van klachten op het gebied van cliëntenzorg.

 

Artikel 2 Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing binnen ViaNova Landgraaf en heeft betrekking op de in bijlage genoemde persoonsregistraties. Deze bijlagen vormen een geheel met dit reglement.

Contactgegevens:

ViaNova

Op de Heugden 50, 6371 XN LANDGRAAF

06-1261 7958

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.vianova.care

 

Artikel 3 Doel van de persoonsregistratie

3.1  Doelstellingen cliënten

De doelstellingen van de persoonsregistratie waarop dit reglement van toepassing is, zijn:

 • Een goede uitvoering van de zorg-, hulp- en dienstverlening die door de instelling wordt verleend;
 • Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens, (mede) verkregen op grond van de in de persoonsregistratie opgeslagen gegevens, ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de instelling;
 • Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de cliënt met de cliënt dan wel met diens zorgverzekeraar;
 • Het verantwoorden van de instelling aan de zorgverzekeraars en aan de overheid conform dit reglement, de vigerende voorschriften en wettelijke verplichtingen;
 • Het evalueren en onderzoeken van de zorg-, hulp- en

3.2  Doelstellingen medewerkers

De doelstellingen van de persoonsregistratie waarop dit reglement van toepassing is, zijn:

 • Een goede uitvoering van personeelsbeleid die door de instelling wordt uitgevoerd;
 • Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens, (mede) verkregen op grond van de in de persoonsregistratie opgeslagen gegevens, ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de instelling;
 • Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 • Het financieel afhandelen van salaris en overige vergoedingen;
 • Het verantwoorden van de instelling aan de zorgverzekeraars, uitvoeringsinstanties, belastingdienst en aan de overheid conform dit reglement, de vigerende voorschriften en wettelijke verplichtingen;
 • Het evalueren en onderzoeken van personeelsbeleid en

3.3  Doeleinden

De organisatie zal geen gegevens in de persoonsregistratie opnemen of bewaren voor andere doeleinden dan hierboven en in de bijlagen genoemd.

3.4  Andere registraties

De organisatie maakt/kan gebruik maken van video-bewaking op haar terrein in binnen de gebouwen. Het doel hiervan is uitsluitend het waarborgen van de veiligheid van mens en materialen.

Tevens kan er gebruik gemaakt worden van video-opnamen van interacties tussen cliënt en medewerker. Dit gebeurt steeds in overleg en altijd ten behoeve van analyse/evaluatie waarna deze steeds zullen worden vernietigd. Opnamen kunnen binnen de organisatie geanonimiseerd worden gebruikt voor leerdoeleinden.

 

Artikel 4 Werking van de persoonsregistratie

4.1  Werking van de registratie

De werking van de persoonsregistraties wordt nader beschreven in de bijlagen.

4.2  Verantwoordelijkheid van de organisatie

De organisatie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de persoonsregistratie. Haar handelen met betrekking tot de werking van de persoonsregistratie en de verstrekking van gegevens uit die registratie wordt beperkt door dit reglement. De organisatie is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet-naleven van dit reglement.

4.3  Voorzieningen

De organisatie treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens en draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie(s) tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de gebruiker voor het geheel of het gedeelte van de faciliteiten, die hij onder zich heeft.

 

Artikel 5 Opgenomen gegevens

5.1  Gegevens

De persoonsregistratie(s) kan/kunnen ten hoogste de volgende gegevens-categorieën bevatten:

 • Personalia/identificatiegegevens
 • Financieel/administratieve gegevens
 • Medische en psychologische gegevens

Deze gegevens worden nader gespecificeerd in de bijlagen.

 • Geautomatiseerde besluitvorming

De organisatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ViaNova) tussen zit.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 6 Vertegenwoordiging

6.1  Cliënten jonger dan 12 jaar

Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders die de ouderlijke macht uitoefenen dan wel de voogd in de plaats van de betrokkene.

6.2  Cliënten/medewerkers jonger dan 18 jaar

Indien de betrokkene de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treden de ouders die de ouderlijke macht uitoefenen dan wel de voogd in de plaats van de betrokkene

6.3  Cliënten/medewerkers in de leeftijd van 12 tot 16 jaar

Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien jaar valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de persoon zelf diens ouders op.

6.4  Cliënten/medewerkers van 18 jaar en ouder

Indien de betrokkene de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem niet het mentorschap is ingesteld – in dit geval treedt de curator of mentor in diens plaats

– dan treedt degene in de plaats van de betrokkene die door hem daartoe op een eerder moment schriftelijk is gemachtigd. Ontbreekt zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan treedt in plaats van de betrokkene diens echtgenoot of andere levensgezel, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, diens ouder, kind, broer of zus, tenzij deze persoon dat niet wenst.

6.5  Machtigen

Indien de betrokkene de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, heeft hij de mogelijkheid een ander persoon schriftelijk te machtigen in diens plaats te treden.

6.6  Vertegenwoordiger

De persoon, die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken.

6.7  Verplichtingen ViaNova

De organisatie komt haar verplichtingen die voortvloeien uit wet en reglement, na jegens de vertegenwoordiger van de betrokkene, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg.

 

Rechten van betrokkenen en gebruik van persoonsgegevens

Artikel 7 Kennisgeving

7.1  Algemene kennisgeving

De organisatie zal door middel van een algemene kennisgeving het bestaan van de registratie(s) en van dit reglement vermelden, alsmede daarin aangeven op welke wijze het reglement kan worden ingezien en verkregen en nadere informatie ter zake kan worden ingewonnen.

7.2  Specifieke kennisgeving

Indien andere doelen dan zorgverlening en zorgondersteuning een doelstelling vormen van de registratie(s), heeft de stichting de plicht de betrokkene vooraf gericht te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede omtrent de doeleinden die daarmee worden nagestreefd, een en ander met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde.

 

Artikel 8 Verstrekking van gegevens

8.1  Toestemming voor verstrekking van gegevens

Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in de leden 2,3,4 of 5 is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte toestemming van de betrokkene vereist. Indien verstrekking buiten de doelstelling van de registratie valt, dient de toestemming schriftelijk verleend te worden.

8.2  Verstrekking van gegevens binnen de instelling

Binnen de organisatie kunnen, zonder toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens worden verstrekt voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:

 • Degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan de betrokkene, tenzij laatstgenoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben;
 • Aan personen en instanties, wier taak het is de verleende zorg te controleren en te

8.3  Verstrekking van gegevens buiten de instelling

 • Verstrekking van gegevens van cliënten buiten de instelling

Buiten de instelling van de organisatie kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:

 • Degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan de betrokkene, tenzij laatstgenoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben;
 • Aan organen genoemd in de WLZ, Wkkgz, WMO, SVB en aan het ministerie van VWS, ten behoeve van de financiering van de hulpverlening;
 • Aan

8.3.2  Verstrekking van gegevens van medewerkers buiten de instelling

Buiten de instelling van de organisatie kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:

 • Pensioenfondsen;
 • Uitvoering- en uitkeringsinstanties;
 • Belastingdienst;
 • Arbodienst;
 • Arbeidsinspectie;
 • Centraal Bureau voor Statistiek (CBS);
 • Zorgverzekeraars
 • Verzekeringsmaatschappijen ten behoeve van persoonlijke verzekeringen

8.4  Anonieme gegevens

Indien de persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd, dat zij redelijkerwijs niet tot de individuele persoon herleidbaar zijn, kan de organisatie beslissen deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de registratie.

8.5  Verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Persoonsgegevens kunnen alleen dan zonder toestemming van de betrokkene ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek op het gebied van de volksgezondheid worden verstrekt, indien aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het vragen van de gerichte toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en voorzien is in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad;
 • Het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek,
 • in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

Voorts is dit slechts mogelijk indien:

 • Het onderzoek een algemeen belang dient;
 • Het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd;
 • De betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt, en
 • Het onderzoek wordt verricht conform de gedragscode gezondheidsonderzoek van de Raad voor Gezondheidsonderzoek en de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke
 • Het onderzoek wordt verricht door Centraal Bureau voor Statistiek
 • Bij een verstrekking overeenkomstig dit lid wordt daarvan aantekening gehouden in het

8.6  Registratie verstrekking gegevens

Van alle gegevensverstrekkingen aan derden anders dan op grond van lid 2,3 en 4 wordt door de organisatie een register bijgehouden. De in dit register vermelde gegevens worden gedurende twee kalenderjaren bewaard, tenzij zij in het kader van een procedure langer bewaard moeten blijven. De organisatie deelt de betrokkene op diens verzoek schriftelijk binnen vier weken mede of zijn/haar persoonsgegevens in het jaar voorafgaand aan het verzoek uit de persoonsregistratie(s) aan derden zijn verstrekt.

 

Artikel 9 Toegang tot persoonsgegevens

9.1  Toegang tot persoonsgegevens

Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens de organisatie, de beroepsoefenaar die deze gegevens heeft verzameld of diens waarnemer. Voorts hebben toegang tot persoonsgegevens uit de registratie de bewerker, voor zover dit in het kader van bewerking noodzakelijk is.

9.2  Oneigenlijke toegang tot persoonsgegevens

In geval van oneigenlijke toegang tot de persoonsgegevens en of het vermoeden hiervan zal steeds melding worden gemaakt bij het management. Er zal onderzocht worden of hier een situatie is ontstaan welke onder de meldplicht valt en dienovereenkomstig zal actie genomen worden, tevens zal in dergelijke gevallen steeds de betrokken cliënt worden geïnformeerd.

9.3 Beveiliging van gegevens

ViaNova neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij verdacht dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
ViaNova heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 

Artikel 10 Inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

10.1  Inzage in persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens.

10.2  Termijn van inzage en/of afschrift

De gevraagde inzage zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden.

10.3  Beperkingen voor inzage en afschrift

Een mogelijke beperkingsgrond voor inzage en afschrift kunnen zijn gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de organisatie daaronder begrepen. Indien door de organisatie inzage wordt geweigerd, wordt deze weigering met redenen omkleed schriftelijk binnen een maand meegedeeld aan verzoeker.

10.4  Procedure aanvraag inzage en/of afschrift

De procedure tot inzage en/of afschrift is als volgt:

 • Een verzoek tot inzage wordt door de betrokkene schriftelijk ingediend bij de organisatie;
 • De organisatie draagt zorg voor de behandeling van dit verzoek;
 • De organisatie informeert vooraf een eventueel betrokken gebruiker over het verzoek;
 • Inzage vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van het verzoek;
 • Inzage kan indien de betrokkene zulks wenst, plaatsvinden onder begeleiding van een medewerker van de instelling;
 • Voor inzage plaats kan hebben dient de verzoeker zich te De organisatie draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

 

Artikel 11 Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen persoonsgegevens

11.1  Aanvulling van persoonsgegevens

Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

11.2  Correctie van persoonsgegevens

De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende in de registratie opgenomen gegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift.

11.3  Vernietiging persoonsgegevens

De betrokkene kan verzoeken om vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens.

11.4  Beslissing ViaNova

De organisatie deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek tot correctie of vernietiging schriftelijk aan de betrokkene mee. Een weigering is met redenen omkleed.

11.5  Beslissing tot correctie

De organisatie draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

11.6  Vernietiging gegevens

De organisatie vernietigt de gegevens binnen dertien weken na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

 

Artikel 12 Bewaartermijnen

12.1  Bewaartermijnen cliënten

Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de organisatie vast hoelang de in de registratie(s) opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijn is in beginsel tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer dan redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

12.2  Bewaartermijnen medewerkers

Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoelang de in de registratie(s) opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijn is in beginsel zeven jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de medewerker uitdienst is getreden, of zoveel langer dan redelijkerwijs uit het personeelsbeleid voortvloeit.

12.3  Verstrijken van bewaartermijn en vernietiging van gegevens

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de desbetreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar. Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

 

Artikel 13 Overdracht van opgenomen persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens te doen overdragen aan een andere, door hem aan te wijzen instelling. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de organisatie. De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk voorschrift dan wel worden opgeschort voor zover de organisatie jegens de financier van de verleende zorg tot bewaring gehouden is of indien ter zake van die zorg een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

 

Artikel 14 Klachten

14.1  Klachten inzake nalevering reglement

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de organisatie.

14.2  Klachtenafhandeling

Indien dit voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem acceptabel resultaat, heeft de betrokkene de volgende mogelijkheden. Deze kan gebruik maken van een binnen de instelling functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling. De betrokkene kan zich ook tot het Autoriteit Persoonsgegevens,(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) , wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de organisatie. Dit dient te geschieden binnen een termijn van acht weken na ontvangst van het antwoord van de organisatie of, indien de organisatie niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, binnen acht weken na afloop van die termijn. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid een beroep te doen op de rechter waarvoor dezelfde termijn geldt als voor het inschakelen van het Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Overgang- en slotbepalingen

Artikel 15 Looptijd van de registratie

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie(s).

Artikel 16 Wijziging van het reglement

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de organisatie. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan belanghebbenden.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit reglement is per 1 april 2021 in werking getreden en bij de ViaNova in te zien en op de website. Desgewenst kan tegen kostprijs afschrift van dit reglement worden verkregen. Dit reglement is van toepassing op de volgende gehouden persoonsregistraties:

 • Bijlage 1 Registratie cliënten
 • Bijlage 2 Algemene registratie medewerkers

Privacywaarborg Cliënten

Cliënten dragen zorg voor hun eigen gegevens in hun eigen omgeving. Er kan ook sprake zijn van bewindvoering naar keuze van cliënt, waar deze persoonlijke gegevens dan bewaard worden.

De volledigheid van cliëntengegevens in bewaring bij ViaNova is daarvan afhankelijk. ViaNova is echter wettelijk verplicht tot een aantal zaken bij te houden, zoals medicatielijsten, rapportage, etc.

In geval van gedeelde documenten in het kader van begeleiding:

ViaNova waarborgt de privacy van cliënten en deelt deze gegevens (digitaal of op papier) enkel in overleg en opdracht met de betreffende cliënt en bewaart deze gegevens zorgvuldig achter slot en grendel (digitaal achter werknemerslogin), ook weer enkel in overleg met de betreffende cliënt.

Cliënten kunnen hun gegevens inzien, indien gewenst en kunnen hun gegevens aan laten passen of laten verwijderen (rekening houdend met wettelijke vereisten en bewaartermijnen).

 


Cookies

Websites van derden, social media en statistieken

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Eigen statistieken

Wij houden statistieken bij op onze website, hiervoor gebruiken wij cookies en geanonimiseerde scripts van Google Analytics. Dit gebeurt pas wanneer u daar akkoord mee gaat en dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met behulp van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij statistieken en trends bijhouden over onze website met als doel om deze voor uw gemak te verbeteren. Voor het functioneren van de site gebruiken wij ook technische cookies om uw voorkeuren in op te slaan. We houden ook bij of u akkoord gaat met de cookieverklaring. Deze voorkeuren bevatten geen enkele vorm van persoonlijke informatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.