Skip to main content
ViaNova

Begeleiding, ondersteuning en bemiddeling

bij wonen, werk, zorg en inkomen

Missie

ViaNova ondersteunt cliënten en hun familie bij het (her)inrichten van hun leven naar hun eigen mogelijkheden en wensen. Daar waar iemand (tijdelijk) niet zelf regie kan voeren, neemt ViaNova deze over. Doel is daarbij altijd het versterken van eigen mogelijkheden om zo stapsgewijs de regie zoveel mogelijk zelf te leren voeren. Om te ontdekken wat iemand zelf kan en waar hulp nodig is, voeren we een respectvolle dialoog met de cliënt en zijn of haar netwerk. Ontmoeten, contact maken, verkennen en doorvragen en de ander goed (leren) begrijpen, geduldig en respectvol zijn. Dat zijn de professionele standaarden die de medewerkers van ViaNova hanteren. Voor cliënten is het belangrijk gezien en gekend te worden. Pas dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en leren zich (opnieuw) te handhaven in de maatschappij.

Ieder persoon is uniek

en met die gedachte in het achterhoofd kijkt ViaNova samen met de cliënt objectief naar de (gezins)situatie en de mogelijkheden in de directe omgeving. Er wordt inzicht gecreëerd in de beperking(en) en daarna wordt er gekeken naar wat voor de cliënt het beste past om deze problematiek aan te pakken. Op dat moment stellen we niet meer de beperking voorop, maar de mogelijkheden.

Onze kerntaak

is het leveren van individuele thuisbegeleiding gericht op een uiteenlopende doelgroep van jong tot oud met een (licht) verstandelijke beperking of psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet met verslaving. Hierbij staat maatwerk centraal. De hulpvraag van de cliënt is leidend en het hele netwerk van de cliënt wordt ook betrokken binnen het zorg- en begeleidingstraject.

principes

Volgens welke principes wordt er gewerkt?

Er wordt op een eclectische manier gebruik gemaakt van:

 • Cliëntgericht werken;
 • Vraaggericht werken;
 • Oplossingsgericht handelen;
 • Open communicatie;
 • Betrouwbaar: ‘we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen’;
 • Goede samenwerking.

Begeleiding

Ondersteuning 

Bemiddeling

Maatwerk

Maatwerk voor elke cliënt

Zoals hierboven omschreven, levert ViaNova maatwerk voor iedere cliënt, hierin staan luisteren naar de klant en denken in oplossingen centraal. Snel, efficiënt en effectief handelen is hierin verankerd. Op deze manier kan ViaNova de begeleiding bieden die aansluit bij de behoeften van de cliënt. Er wordt niet gewerkt volgens een negen tot vijf mentaliteit en we bieden dan ook 24-uurs bereikbaarheid.

Recht op goede en verantwoorde zorg

Ieder mens heeft recht op goede zorg en een zo volwaardig mogelijk bestaan.

ViaNova vindt dat beschikbare tijd bij de mensen moet zijn. ViaNova streeft ernaar haar cliënten vooruit te helpen binnen deze maatschappij. Dit doen wij door het leveren van verantwoorde zorg.

Onder ‘verantwoorde zorg’ verstaat ViaNova: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een kwalitatieve, doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

Het directe contact in de thuissituatie is voor ons een heel belangrijk aspect van het werk. Daarnaast gaan we altijd uit van de eigen kracht van de cliënt.

Wat verwachten we van jou?

Om goed samen te kunnen werken verwachten we van jou dat je minimaal bereid bent om hulp te willen krijgen. En dat we met elkaar goede afspraken kunnen maken.

Op het moment dat de veiligheid voor jou of voor je omgeving niet meer gewaarborgd kan worden zoeken we samen naar een oplossing en dat er goede zorg is voor je. Mogelijk moet de zorg dan door andere professionals tijdelijk overgenomen worden. Uiteraard bespreken we dit samen en houden we rekening met de wensen en behoeften van jou.

Wanneer kunnen wij je niet verder helpen?

Binnen ViaNova hebben wij geen deskundigheid en ervaring om je verder te helpen als er sprake is van:

 • Een geriatrisch ziektebeeld;
 • Alleen somatische problemen;
 • Een leeftijd jonger dan 18.
Hoe weten we dat ViaNova haar doelstelling heeft bereikt?
Wanneer is de wereld compleet volgens ViaNova?
 • Als voor iedereen de juiste zorg naar eigen keuze bereikbaar is;
 • Wanneer voor mensen met psychiatrische problematiek de politie niet hoeft uit te rukken (preventie vóór correctie);
 • Wanneer er voor iedere cliënt (passend binnen onze doelgroep) een op maat gemaakt traject van 24-uurs begeleiding is naar zo volledig mogelijke rehabilitatie en integratie binnen de samenleving, afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt en diens netwerk.